Podrška i saveti

Politika privatnosti

Prilikom korišćenja portala dobracena.rs, potrebno je da nam poverite svoje lične podatke. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka vrši se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti. Dobracena.rs se trudi da zaštiti i spreči bilo kakvu zloupotrebu podataka i informacija koje dobija od Korisnika.

Podatke ostavljate kada kreirate korisnički nalog i kada postavljate oglas. Tu spadaju podaci poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, opisa i fotografija predmeta koji želite da prodate.

Možemo sačuvati i obraditi podatke o tome koje ste sve oglase postavili na dobracena.rs, koje ste oglase promovisali, koje ste korisnike dobracena.rs kontaktirali putem poruka unutar dobracena.rs kao i komunikaciju sa drugim korisnicima i sa korisničkom podrškom.

 

Dobracena.rs koristi tehnologiju praćenja putem kolačića. Ova tehnologija je anonimna i ne sadrži lične podatke.

Kada koristite plaćene servise i usluge promocija oglasa, možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama ka dobracena.rs, uključujući naziv Vaše banke, broj tekućeg računa, te mesto i vreme uplate. Ako koristite plaćanje putem SMS poruka, možemo sačuvati Vaš broj telefona.

Identifikacija korisnika dobracena.rs potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja dobracena.rs. Kada postavljate oglas na dobracena.rs, prikupljanje određenih ličnih podataka zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Ova identifikacije pomaže u situacijama kada dodje do nastanka određene štete ili izvršenja određenom krivičnog dela. Ovim se štiti oštećena strana i pomaže državnim organima u rešavanju konkretnog dela.

Prikupljanje podataka o oglasima koji se postavljaju potrebno je zbog nesmetanog funkcionasanja dobracena.rs.  Da biste mogli da postavite oglas na dobracena.rs, neophodno je prikupljanje identifikacionih podataka.

 Dobracena.rs prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Da bi reklame bile adekvatnije, neophodno je da dobracena.rs prikuplja podatke o posetama određenim kategorijama.

Čuvanje tekstualne komunikacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem poruka unutar dobracena.rs nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem dobracena.rs ili neprihvatljivo ponašanja korisnika.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovim aktom, dobracena.rs će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Dobracena.rs može podeliti Vaše  podatke samo u specifičnim slučajevima i to po vašem zahtevu, zahtevu državnog organa ili u situaciji kada je to neophodno radi izvršenja usluge. 

Svaki korisnik ima mogućnost da izmeni podatke koji su netačni, da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu podataka kao i da zahteva brisanje. Izmena i brisanje nisu mogući kada izmena ili brisanje podataka mogu da dovesti do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela itd.

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje, obratite se preko kontakt forme ili na e-mail info@dobracena.rs.

 

Politika privatnosti je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, dobracena.rs će sve korisnike obavestiti o izmenama putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. 

 

 

 

Prijavite se na newsletterkako biste primali mail sa novim proizvodima i akcijama